logosbeneficaireserasmusleft en õige

2018-2019. õppeaastal käivitus Kuusalu Keskkoolis viis uut rahvusvahelist hariduskoostöö projekti.

Erasmus+ koolidevahelised projektid kestavad kaks õppeaastat (2018-2020)  ja viiakse läbi peamiselt põhikoolis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. „Demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik demokraatia“ (lühend: SDDS)

Projekti tunnus: 2018-1-PT01-KA229-047365

SDDS projekti poster:

SDDS pilt

Projekti nimetus inglise keeles: Sustainability for Democracy, Democracy for Sustainability.

SDDS

Partnerid: Eesti, Portugal, Kreeka ja Soome.

Projekti koduleht: https://sddserasmus.blogspot.com/

 

Erasmus+ KA2 koolidevaheline hariduskoostööprojekt „Jätkusuutlik demokraatia, demokraatia jätkusuutlikkus„ (SDDS) sai alguse nelja üldhariduskooli ühisest soovist seda teemat käsitleda ning arutleda Euroopa kolleegide ja eakaaslastega.

Projektis osalevad Escola Secundaria José Saramago, Mafra (Portugal), 5 General Lyceum Veroias (Kreeka), Vasa stad Borgaregatans skola (Soome) ja Kuusalu Keskkool (Eesti). Kaheaastast projekti juhib Portugal.

Projekti peamised eesmärgid

Õpilastele:

- koolihariduse ja kodanikuaktiivsuse, majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ja Euroopa mõõtme tugevdamine;

-  õpilaste enesekindluse suurendamine, paremate inglise keele ja digitaalseid oskuste omandamine;

- majanduslike ja õpiraskustega õpilaste parem kaasamine;

Õpetajatele:

- kutsealase arengu edendamine, kaasaegse õppemetoodika edendamine;

- kontaktvõrgustiku loomine, mis tagab koostöö ka peale projekti lõppu .

Koolidele:

- avada meie koolid rahvusvaheliseks koostööks ja suurendada Euroopa mõõdet hariduses.

Kahe aasta jooksul töötavad projekti kallal väga erineva sotsiaal-majandusliku ja geograafilise taustaga 14-18-aastased õpilased neljast erinevast Euroopa osast paiknevast koolist.

Väljavalitud tegevused on valitud partnerkoolide õpetajate omavahelise konsulteerimise tulemusel

Projekti eesmärgid saavutatakse nelja-etapilise tegevuskavaga, kus igale mobiilsusele eelneb

ettevalmistusperiood igas koolis. Projekti esimene kohtumine toimub Kreekas - demokraatia hällis.

4 etapilise tegevuskava teemad on järgmised:

- 1. etapp: "Institutsioonide demokraatia ja keskkond" Kreekas (jaanuar 2019)

- 2. etapp: "Demokraatia, keskkond ja majandus" Soomes (mai 2019)

- 3. etapp: "Demokraatia, keskkond ja kunst" Portugalis (oktoober 2019)

- 4. etapp: "Demokraatia, keskkond, teadus ja tehnoloogia" Eestis (mai 2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. „Sõlmime mõistatuse lahti. Vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine“

Projekti tunnus: 2018-1-EE01-KA229-047134

Projekti nimetus inglise keeles: Unriddling the puzzle. Enchasing the awareness of mental health. 

UNRIDDLING THE PUZZLE 1

Partnerid: Eesti, Portugal ja Prantsusmaa

See projekt tegeleb vaimse tervise ja heaolu küsimustega. Võtame vaatluse alla kooli ja õpetaja rolli selle teema käsitlemisel ning uurime rakendusvõimalusi koolikeskkonnas. Kaasamine on üks selle projekti  märksõnadest. Koolides on varasemalt rakendanud sotsiaalsete oskuste õppeprogramme, mille maht ja vorm riigiti erinevad, kuid on lõimitud kooli õppekavadesse.

Seetõttu näeme selle projekti otsest kasu koolide õppeprogrammide tugevdamisel.

Projekt võimaldab partnerkoolidel arendada ja täiustada oma programme ja pedagoogilisi eesmärke. Sihtgrupp, kes sellest otseselt kasu saavad, on partnerkoolide õpilased ja õpetajad. Projektikohtumistel osalevad õpilased on vanuses 14–17.

Peamine eesmärk on tõsta teadlikkust vaimse tervise ja heaolu kohta. Projekti sihtgrupid on  õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja töötajad, kohalik kogukond, muud koolid

ja haridusasutused. Kavandatud tegevused hõlmavad kõiki sihtrühmi.

Projekt jaguneb viieks verstapostist st mobiilsuseks:

 1. "Vaimne tervis koolides. Õpetaja juhendamine ja pädevus." See sissejuhatav õpetajatele mõeldud koolitus toimub Eestis ja osaleb 4 õpetajat igast partnerriigist. (veebruar 2019)
 2. "Vesi. Meie füüsiline tervis". Toimub Portugalis, osaleb 8 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerkoolist. (aprill 2019)
 1. "Ratsutamine. Vaimse tervise edendamine". Toimub Prantsusmaal, osaleb 8 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerkoolist. (oktoober 2019)
 1. "Õpime meeltega". Toimub Eestis, osaleb 8 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerkoolist. (9.-15. veebruar 2020)
 1. Õpilaste individuaalne õpiränne. 2 Eesti õpilast õpivad 2 nädalat Prantsuse partnerkoolis. Tegu on sotsiaalse eksperimendiga, mille eesmärk on uurida mõju virtuaalse elu ja sotsiaalmeediale mõju noortele. Partnerkoolide õpilased ja õpetajad osalevad veebi vahendusel. Õpiränne viiakse läbi kevadel 2020.

Tervisliku elu kvaliteeti toetavad neli peamist mõõdet:

Tervis: tehke teadlikke ja tervislikke valikuid, mis toetavad füüsilist ja emotsionaalset heaolu.

Kodu: stabiilne ja turvaline elukoht.

Mõtestatus: tegelege sisukate igapäevaste tegevustega, aga ka vabatahtliku tegevusega, oma perekonna eest hoolitsemisega ning oma loomingulise poolele tähelepanu pöörates.

Kogukond: looge suhteid ja sotsiaalseid võrgustikke, mis pakuvad tuge.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. „Mänguline matemaatika“

Projekti tunnus: 2018-1-EE01-KA229-047104

Projekti nimetus inglise keeles: Maths with Games.

MATEMAATIKA

Partnerid: Eesti, Türgi, Suurbritannia, Itaalia, Rumeenia

Matemaatikapädevus on üks 21. sajandi võtmepädevusi. Viis kooli erinevatest Euroopa riikidest otsustasid uuendada õppemeetodeid, viies matemaatika klassiruumist välja. Paljud  õpilased leiavad, et matemaatika on igav ja ainest on raske aru saada – see tõsiasi pani aluse projekti käivitamisele. Kõik partnerkoolid määratlesid kitsaskohad, mida tuleks parendada  - tõsta uudishimu, huvi matemaatika kohta, parandada vähese edukusega õpilaste ainealaseid teadmisi matemaatikast ning pakkuda uusi materjale matemaatika õpetamiseks tõhusal ja nauditaval viisil.

Projekti "Mänguline matemaatika" kaudu plaanime tõsta õpilaste teadlikkust ja huvi  matemaatika õppimise vastu. Projekt on mõeldud 13.-18.-aastastele õpilastele. Tegevuste eesmärk on julgustada õppima ja avastama, arendades mõtlemisoskust, kujutlusvõimet, loovust, inglise keele ja IKT-oskusi.

Projekti eesmärgiks on näidata,  kui suurt mõju avaldab matemaatika meie igapäevaelule. Soovime äratada õpilaste uudishimu seoste leidmisel matemaatika ja reaalse maailma vahel,

5 projektikohtumise raames käsitletakse järgmisi teemasid:

 1. „Matemaatika õpe, innovaatilised õppemeetodid“. Toimub Türgis, osaleb 2 õpetajat igast partnerkoolist (detsember 2018)
 1. „Matemaatika ja kaunite kunstide seos“ Toimub Eestis, osaleb 6 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerriigist. (mai 2019)
 1. „Matemaatilised veidrused ja huvitavad faktid“ Toimub Itaalias, osaleb 6 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerriigist (november 2019)
 1. „Matemaatika meie igapäevaelus“ Toimub Inglismaal, osaleb 7 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerriigist (märts 2020)
 1. „Kujundite matemaatika“ Toimub Rumeenias, osaleb 6 õpilast ja 2 õpetajat igast partnerriigist (mai 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nordplus Junior

Projekti akronüüm: C.U.L.T.U.R.E

Projekti nimetus inglise keeles: Competence, Understanding, Learning, Tolerance, Unity, Relation, Empathy.

Nordplus Junior RGB EN

Projekti periood: 2018-2021

Projekti tunnus: NPJR-2018/10266

Projekti sihtgrupp: gümnaasiumiõpilased, õpetajad.

Projekt ühendab 16 -19-aastaseid õpilasi ning kahe Põhjamaa ja ühe Balti riigi õpetajaid: Norra ja Fääri saared ning Eesti.

Projekti raames võtame vaatluse alla kultuuri teema selle kõige laiemas tähenduses, kuna arvame, et meie riikidel on selles valdkonnas palju ühist. Meil on ajalooliselt palju ühist. Peamine eesmärk on tugevdada kultuuriteadlikkust, piiriüleste suhete arendamist ja tänapäeva ühiskonna teemadega tegelemist Põhjamaade ja Baltimaade kultuuriraames.

Projekti akronüüm KULTUUR: pädevus, mõistmine, õppimine, sallivus, ühtsus,

Suhted ja empaatia. Nende seitsme märksõna kombinatsioon võimaldab õpilastel koostöiste tegevuste käigus mõista paremini üksteise kultuurilist identiteeti. 

Tegevused, mis projekti käigus läbi viiakse, on seotud aktiivse eluviisi ja õues õppimisega (Eesti), eneseväljenduse, kujutava kunsti ja muusikaga (Fääri saared) ning meediapädevuse ja kodanikuaktiivsuse teemadega (Norra).

2018-2019 I projektiaasta

03.-07.12.2019 projektikohtumine Eestis, kus osaleb 2 õpetajat Norrast ja 2 Fääridelt

28.01-02.02.19 projektikohtumine Fääridel, kus osaleb 4 õpetajat Eestist.

25.02-01.03.19 projektikohtumine Norras, kus osaleb 4 õpetajat Eestist

25.-29.03.19 - projektikohtumine Eestis, kus osaleb 2 õpetajat Norrast ja 2 Fääridelt

2019-2020 II projektiaasta

07.-11.10.2019 - Projektikohtumine Norras. Eestist osaleb 8 õpilast ja 2 õpetajat

30.03-03.04.20 - Projektikohtumine Eestis. Võõrustame kummastki partnerriigist 8 õpilast ja 2 õpetajat.

2020-2021 III projektiaasta

14.-19.09. 2020 - projektikohtumine Fääridel. Eestist osaleb 8 õpilast + 2 õpetajat

Lisaks on planeeritud kahe õpilase individuaalne õpiränne Eesti ja Fääride vahel:

2 õpilast Eestist läheb 2 nädalaks Fääridele.

2 õpilast Fääridelt tuleb kaheks nädalaks Eestisse.

Õpilastega sõidab kaasa 1 õpetaja.

Selle tegevuse kuupäevad on veel lahtised.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus+ KA1 Haridustöötajate õpiränne

Projekti tunnus: 2019-1-EE01-KA101-051519

Projekti periood: 2019-2020

Projekti tegevused: täiendõppekursused ja töövarjutamine

Osalejad: Kuusalu Keskkooli õpetajad

Täiendõppekursused:

 1. „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention“

Oktoober 2019, Barcelona, Hispaania

Osaleb 2 õpetajat

 1. „Smart Teachers Play More“

Juuni 2020, Alicante, Hispaania

Osaleb 2 õpetajat

Töövarjutamine:

 1. Vallaskoli, Island

Teema: kehaline kasvatus ja ujumisõpetus

Osaleb 1 õpetaja

 1. Rovnj, Horvaatia

Teema: klassiõpetus

Osaleb 1 õpetaja

Iga projekti tegevustest saab lähemalt lugeda kooli õpirännete blogis

https://opimeopirannates.blogspot.com