21. september 2020
Õppenõukogu koosolek:
Päevakord:
1. Põhimääruse muudatus
2. Üldtööplaani kinnitamine

2. detsember 2020
Õppenõukogu koosolek
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse I trimestri tulemuste analüüs
3. Töö andekate õpilastega
4. X klassi vastuvõtutingimused 2021/22. õppeaastal
5. Muud küsimused

10. märts 2021
Õppenõukogu koosolek
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse II trimestri tulemuste analüüs
3. Info üleminekueksamite kohta
4. Muud küsimused

8. juuni 2021
Õppenõukogu koosolek
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. I-VIII, X-XI klassi lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
3. Täiendav õppetöö
4. Õppekava.
5. Tunnijaotusplaan
6. Muud küsimused

15. juuni 2021
Õppenõukogu koosolek
Päevakord:
1. Põhikooli lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
2. Muud küsimused

26. august 2021
Õppenõukogu koosolek
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad
3. 2020/21. õa. õppe- ja kasvatustegevuse analüüs