11. oktoober 2021
Päevakord:
Üldtööplaani kinnitamine
Õpetajate esindajate valimine hoolekokku

1. detsember 2021
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse I trimestri tulemuste analüüs
3. X klassi vastuvõtutingimused 2022/23. õppeaastal
4. Muud küsimused

16. märts 2022
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse II trimestri tulemuste analüüs
3. Info üleminekueksamite kohta
4. Muud küsimused

8. juuni 2022
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. I-VIII, X-XI klassi lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
3. Täiendav õppetöö
4. Õppekava.
5. Tunnijaotusplaan
6. Muud küsimused

20. juuni 2022
Päevakord:
1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
2. Muud küsimused

25. august 2022
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad
3. 2021/22. õa. õppe- ja kasvatustegevuse analüüs
4. Hinnangu andmine 2021/22 õa. tulemustele
5. Põhieesmärgid 2022/23. õa.
6. Muud küsimused