K Ä S K K I R I

Kuusalu 12.03.2019 nr 2-9/ 43

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolide 8. klasside geograafia teemapäeval saavutatud 4.-7. koha eest järgmistele õpilastele:
Martin-Eric Lipp
Minna Olli
Maribel Uusmaa

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht