ftype_doc Hindamine tööõpetuses

Hindamine toimub vastavalt Kuusalu Keskkoolis kehtestatud hindamiskorrale.

Mitme kohustusliku elemendiga töödes ühe hinde kujunemine
Jooniste ja teiste analoogsete tööde hindamine toimub vastavalt õigesti tehtud elementide osakaalule tervikust.


Tööoperatsioonide hindamine
Hindamine toimub järgneva põhimõtte kohaselt:
• Hinne „1“ on esitamata töö;
• Hinne „2“ on selline tööoperatsiooni teostamine, mille tõttu muutub tööese kasutamiskõlbmatuks;
• Hinne „3“ on selline tööoperatsiooni teostamine, mille tõttu jääb tööesemele defekt lõpuni;
• Hinne „4“ on selline tööoperatsiooni teostamine, millel on selline defekt, mis hilisema töö käigus kaob või mida on võimalik likvideerida;
• Hinne „5“ on selline tööoperatsiooni teostamine, millele ei ole etteheiteid või eksimused on ühiku piires.
Täiendav hindamine
Korra veerandis hinnatakse töö tempot. See tähendab seda, et nädala tundide alguses alustatud tööoperatsioon peab valmis saama teise tunni lõpuks.
• Kui saab valmis, on hinne „5“;
• Kui ei saa valmis, on hinne „4“;
• Kui saab väga vähe tehtud, on hinne „3“;
• Kui õpilane ei tee midagi, on hinne „2“.

Korra veerandis hinnatakse vihikut. Jälgitakse seda, et kõik teemad oleksid vihikus.
• Kui kõik teemad on olemas, on hinne „5“;
• Kui üks teema puudub, on hinne „4“;
• Kui kaks või rohkem teemat puudub, on hinne „3“;
• Kui vihikut ei esitata, on hinne „2“.

Kokkuvõttev hindamine
Hindamisel arvestatakse hindeid võrdsetena ja hinnatakse reeglina e- kooli poolt pakutud protsentide alusel. Kõik hinded on võrdse kaaluga. Selline hindamise viis on õpilasele soodne. Aastahinde väljapanekul arvestatakse veerandi hinnete aritmeetilist keskmist.
Hindamise protseduur
Hindamisest teatab õpetaja nädala ette ja kordab seda nädala tundide alguses. Lõpuklassis toimub hindamine vastavalt töökavale. Hindamisel on reeglina kaks tööd. Õpilane valib, millist tööd ta laseb hinnata. Hindamine toimub õpilastega koos, õpetaja põhjendab hinnet. Koduste tööde hindamine võib toimuda väljaspool õppetundi. Hinnete parandamise sissekannete tegemine päevikusse toimub koos õpilasega. Hindeid „1“ ja „2“ käsitletakse enamasti ajutiste hinnetena. Parandatud hinne on samaväärne kui kohe saadud positiivne hinne.

Urmas Mark
Kuusalu Keskkooli
tööõpetuse õpetaja