Kooli klassi- ja koolivälist tööd koordineerib huvijuht koostöös direktsiooni, klassijuhatajate, aineõpetajate ja õpilasomavalitsusega.

Huvitegevus jaguneb järgmiselt:

  • iga kuu alguses planeeritavad üritused;
  • külalisesinejad (kontserdid, teatrietendused, loengud);
  • maakondlikud ja riiklikud konkursid;
  • suhtlemine sõpruskoolidega Soomest (Valkeala ja Rajatorpa koolid) ja Rootsist (Fagersta Brinellskola ja Umea Grubbeskola).