Kuusalu Keskkooli põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 13.01.2011 nr 2 (RT IV, 04.10.2012, 25) jõustumine 17.01.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 66 lõigete 1 ja 2 ja Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2010 määruse 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord” alusel.

Hetkel kehtiv redaktsioon avaldatud RT IV, 01.04.2015, 47

1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1. Nimetus
Kooli nimetus on Kuusalu Keskkool (edaspidi kool).
§ 2. Asukoht
Kooli asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Kooli, Kuusalu küla, Kuusalu vald, Harjumaa, 74601.
§ 3. Tegutsemise vorm ja haldusala
(1) Kool on Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.
(2) Koolis tegutseb põhikool ja gümnaasium ühtse asutusena.
(3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kuusalu valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
§ 4. Pitsat
Koolil on pitsat, millel on Kuusalu valla vapi kujutis ning üleval tekst „Kuusalu vald” ja all „Kuusalu Keskkool”.
§ 5. Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord
Kooli põhimäärus kehtestatakse ning selles tehakse muudatusi ja täiendusi Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt vastuvõetud korra kohaselt.

2. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS
§ 6. Struktuur
(1) Koolis on I - XII klassid.
(2) Koolis tegutsevad vastavalt vajadusele ja võimalustele pikapäeva-, eelõppe-, hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad, aine- ja huviringid ning klubid ja ühendused.
(3) Koolil on oma raamatukogu, söökla, õpilaskodu, staadion ja spordihoone.
§ 7. Õppekeel
(1) Kooli õppekeel on eesti keel.
(2) Koolil on õigus gümnaasiumi osas moodustada muu õppekeelega klasse.
§ 8. Hariduse liik ja tase
(1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.
(2) Koolis omandatava hariduse tase on põhi- ja keskharidus.
§ 9. Õppe vormid
Koolis toimub statsionaarne ja vajadusel mittestatsionaarne õpe, koduõpe, õpe e-õppe keskkonnas ning eksterniõpe.
§ 10. Õppekava
(1) Koolil on oma riiklikust õppekavast lähtuv õppekava, mis on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
(2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor (edaspidi direktor) käskkirjaga. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
§ 11. Õppeaasta
(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.
(2) Õppeaasta koosneb trimestrist ja koolivaheaegadest.
[RT IV, 01.04.2015, 23 - jõust. 04.04.2015]
(3) Õppepäevade arv on määratud Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning koolivaheajad toimuvad haridus- ja teadusministri kehtestatud ajal.
§ 12. Õppekoormus, päevakava ja kodukord
(1) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.
(2) Trimestri või kursuse jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse põhikooliõpilastele teatavaks õppeveerandi ning gümnaasiumiõpilastele kursuse algul.
[RT IV, 01.04.2015, 23 - jõust. 04.04.2015]
(3) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse kooli päevakavas, mille kehtestab direktor.
(4) Kooli õppe ja kasvatuse korralduse alused on kirjas kooli kodukorras, mille kehtestab direktor.
§ 13. Õppekavaväline tegevus
(1) Õppekavaväliselt võib kool korraldada tasuta ja tasuliste ringide, kursuste, stuudiote, pikapäeva-, eelõppe- ja hariduslike erivajadustega õpilaste rühmade tegevusi.
(2) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.
(3) Õpilasel on õigus kokkuleppel kooli juhtkonna esindajaga tasuta kasutada õppekavavälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

3. peatükk ÕPILASED JA VANEMAD
§ 14. Õpilaste ja vanemate õigused
(1) Õpilasel on õigus:
1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
2) õppida arengut toetavas õppekeskkonnas;
3) taotleda tugispetsialistide teenuseid;
4) õppida individuaalse õppekava järgi;
5) osaleda määratud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, gümnaasiumiõpilastel olla valitud kooli hoolekogusse;
6) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud ulatuses ja korras;
7) saada trimestri või kursuse algul informatsiooni õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest.
[RT IV, 01.04.2015, 23 - jõust. 04.04.2015]
(2) Õpilastel ja vanematel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse, õpilaste hinnete, puudumiste, käitumise ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta.
(3) Õpilastel ja vanematel on õigus oma õiguste kaitsele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
§ 15. Õpilaste ja vanemate kohustused
(1) Õpilased on kohustatud:
1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ja täitma õpiülesandeid;
2) täitma kooli kodukorda;
3) õppima vastavalt oma võimetele.
(2) Vanemad on kohustatud:
1) looma kodus koolikohustuslikule õpilasele õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema koostööd kooliga Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
5) kasutama meetmeid, mida neile pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.
(3) Õpilane ja vanem on kohustatud vähemalt üks kord aastas osalema arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.
§ 16. Õpilaskond ja õpilasesindus
(1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.
(2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt ning kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi.
(3) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus.
(4) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.
(5) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks õpilasesinduse üldkoosolekul lihthäälte enamusega.
(6) Esimese õpilasesinduse valimine toimub õppeaasta alguses ja selle korraldab direktor kooli kodukorras kehtestatud korra kohaselt.
(7) Õpilaskonnal on õigus:
1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

4. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 17. Koolitöötajad
Koolitöötajad (edaspidi personal) on õpetajad ja teised töötajad.
[RT IV, 01.04.2015, 23 - jõust. 04.04.2015]
§ 18. Personali koosseis
(1) Kooli personali koosseisu kinnitab direktori ettepanekul Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.
(2) Koolitöötajatega sõlmib töölepingu direktor.
§ 19. Personali ülesanded
(1) Õpetajate ülesanne on juhtida õppe- ja kasvatustööd, kujundada turvalist õpikeskkonda ning kasutada õpilastele sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid.
[RT IV, 01.04.2015, 23 - jõust. 04.04.2015]
(2) Haldus- ja teenindava personali ülesanne on kindlustada õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks vajalikud tugiteenused.
(3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse töökorralduse reeglitega kooli kodukorras, töölepingute ning ametijuhenditega.
§ 20. Konkursi korraldamine ja atesteerimine
(1) Õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.
[RT IV, 01.04.2015, 23 - jõust. 04.04.2015]
(2)
[Kehtetu - RT IV, 01.04.2015, 23 - jõust. 04.04.2015]

5. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE
§ 21. Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavolikogu kehtestatud korra alusel Kuusalu vallavanem (edaspidi vallavanem). Direktoriga sõlmib töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.
(2) Direktor korraldab kooli valduses oleva vallavara valdamist, vastutab kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning koolile eraldatud rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(3) Direktori ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse töökorralduse reeglitega kooli kodukorras, töölepingu ning ametijuhendiga.
(4) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
(5) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
(6) Direktorit asendab vallavanema poolt direktori ettepanekul määratud isik.
§ 22. Hoolekogu
(1) Koolil on hoolekogu, kes täidab talle riigi ja vallavolikogu õigusaktidega pandud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
(2) Hoolekogu töökord ja pädevus kehtestatakse vallavalitsuse määrusega.
(3) Hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.
§ 23. Õppenõukogu
(1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli õpetajad. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.
[RT IV, 01.04.2015, 23 - jõust. 04.04.2015]
(3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED
§ 24. Vara, vahendid ja eelarve
(1) Kooli valduses olevat vallavara kasutab kool sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kool võib enda valduses oleva vallavaraga tehinguid teha üksnes vallavolikogu õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Kooli valduses oleva vallavara üle peetakse arvestust vallavolikogu õigusaktides kehtestatud korras.
(2) Koolil on õigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja vallavolikogu sätestatud korras.
(3) Vallavolikogu kinnitab kooli eelarve. Kooli kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.
(4) Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Kuusalu valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest.
§ 25. Asjaajamine ja aruandlus
(1) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt. Kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete täitmisel ja pidamisel järgitakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korda.
(2) Kooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja vallavolikogu õigusaktides sätestatule. Kool esitab aruandeid riigi ja vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.
§ 26. Järelevalve
(1) Kooli juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.
(2) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.
(3) Teenistuslikku järelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
§ 27. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab vallavolikogu õigusaktidega sätestatud korras.
(2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harju maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.
(3) Vallavalitsus tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED
§ 28. Kehtetuks tunnistamine
[Käesolevast tekstist välja jäetud].
§ 29. Määruse jõustumine
(1) Määrust rakendada tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2011.
(2) Käesolev määrus jõustub 17. jaanuaril 2011.


Attachments
maarus nr 2_001_001.pdf [327.7Kb]
Uploaded Teisipäev, 13 September 2022 by Administraator