Kuusalu Vallavolikogu määrus Kuusalu Keskkooli arengukava 2014-2020 kinnitamisest:
määrus nr 4 11.04.2013
Vaata arengukava .pdf - formaadis: Kuusalu KK arengukava 2014-2020

Vaata ka dokumenti Tegevuskava 2018-2020

Väljavõte kooli arengukavast:

1. KOOLIFILOSOOFIA
 Kuusalu Keskkool on Ida-Harjumaa suurim maagümnaasium, tunnustatud põhi- ja gümnaasiumihariduse andja.
 Soovime olla Harju maakonna parima mainega kool, sest pakume igale õpilasele kõige sobivamat arengukeskkonda.
 Meie eesmärgiks on õpilaste areng, läbi mille kujunevad õpilastest ennast ja teisi austavad elus toime tulevad õnnelikud inimesed.
 Meie korraldatud õppe- ja kasvatusprotsess tagab õppijatele edu.
 Meil on soodne ja turvaline õpikeskkond.
 Meie töötajad väärtustavad õppimist ja arengut ning õppe- ja kasvatusprotsessi parendamise põhimõtteid.
 Meie kooli lõpetanud jätkavad edukalt haridusteed ja on valmis elukestvaks õppeks.
1.1. KUUSALU KESKKOOLI MOTO
Hea haridus Kuusalu koolist.
1.2. KUUSALU KESKKOOLI VISIOON
Kuusalu Keskkool on õpilase arenemiseks sobivaim kool.
Meie koolis õpivad ning töötavad heade oskustega, avatud ja sõbralikud inimesed.
Arvestame õppeprotsessi korraldamisel iga õpilase individuaalseid vajadusi. Pakume õppijale kaasaegset turvalist looduslähedast õpikeskkonda.
1.3. KUUSALU KESKKOOLI MISSIOON
Võimaldame igale õpilasele hea hariduse turvalises keskkonnas.
Pakume erinevate võimetega õpilastele neile sobivaid arenguvõimalusi.
Tähtsustame hea gümnaasiumihariduse omandamist kodu lähedal.
1.4. KUUSALU KESKKOOLI PÕHIVÄÄRTUSED
Võimetekohane õppimine
 Me peame tähtsaks võimetekohast õppimist.
 Arvestame õpilaste erinevat arenemiskiirust ja diferentseerime selleks õppetööd.
 Motiveerime õpilasi õppima, mõtlema ja oma tegevust analüüsima.
 Me toetame õppijate püüdlusi õpiabisüsteemiga, pakume võimalusi nii abivajajatele kui andekatele.
 Tagame õppeprotsessi kvaliteedi ja kaasaegsuse töötajate täiendkoolituse abil.
 Meil on hea ja kaasaegne õpikeskkond, see loob parimad võimalused edukaks arenguks.
Arenemine
 Me peame tähtsaks õppija vaimset, sotsiaalset ja füüsilist arengut.
 Säilitame kaasaegsuse arenevas maailmas, uuendades ja parendades pidevalt õpikeskkonda.
 Kaasaegsed õppemeetodid ja IKT-vahendid õppetöös tagavad õppeprotsessi pideva arengu.
 Läbi arenguvestluste, rahulolu-uuringute ja sisehindamise teeme õiged strateegilised otsused.
 Kooli töötajad kui elukestvas õppimises osalejad on eeskujuks õpilastele.
Turvalisus
 Me peame tähtsaks turvalist koolikeskkonda.
 Turvalisuse aluseks on kooli kodukorra reeglite täitmine.
 Arenev koostöövõrgustik toetab õpilaste sotsiaalset toimetulekut.
 Õpilaskodu on õpilastele turvaline koht elamiseks ja arenemiseks.
 Toetame tervislikke eluviise läbi ennetustegevuse ja hea eeskuju.
Tunnustamine
 Me peame tähtsaks märkamist ja tunnustamist kõikidel tasanditel.
 Tunnustamine on üks arengu eeldustest.
Koostöö
 Me peame tähtsaks head koostööd kõikide huvigruppidega.
 Suurimat tähelepanu pöörame õpilaste, õpetajate ja vanemate vahelise koostöö parendamisele.
 Koostöö aluseks on meeskonnatöö, mis viib parimate otsuste ja tulemusteni.
 Hea mikrokliima ja lojaalsus koolile on eduka koostöö aluseks.
Traditsioonid
 Me peame tähtsaks kooli traditsioonide hoidmist ja säilitamist.
 Traditsioonid aitavad kujundada noorte eetilisi väärtusi.
 Traditsioonid aitavad hoida ja süvendada oma kooli tunnet.