Kuusalu Keskkooli gümnaasiumi koolieksami eristuskiri

EKSAMI EESMÄRGID

1. Hinnata õppekavas määratletud aine-, valdkonna- ja üldpädevuste saavutatust.
2. Võimaldada õpilastel saada objektiivsem pilt oma õpitulemuste saavutatusest.
3. Saada tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi.
4. Teha otsus gümnaasiumi lõpetamise kohta.

EKSAMI SIHTRÜHM

Eksami sooritavad 12. klassi õpilased kooli lõpetamiseks ettenähtud eksamiperioodil.
Õpilased, kes on 12. klassis (või geograafia puhul 11. klassis) saavutanud maakondlikul aineolümpiaadil 1.-3. koha, vabastatakse lõpueksami sooritamisest ning nende tulemuseks loetakse maksimumpunktid.

EKSAMI TASE

Eksamitöö koostatakse lähtuvalt Kuusalu Keskkooli õppekava ainekavades gümnaasiumi lõpetajate teadmistele ja oskustele esitatud nõuetest.
Eksamitöö koostamisel arvestatakse gümnaasiumis taotletavaid üld- ja valdkonnapädevusi,
erinevate ainete õppe- ja kasvatuseesmärke ning õppesisu ja õpitulemusi.
Gümnaasiumi lõpueksam sisaldab erineva raskusastmega ja erinevat omandamistaset
kontrollivaid küsimusi ja ülesandeid. Lõpueksami küsimused ja ülesanded nõuavad erinevate
ainevaldkondade põhimõistete ja seaduspärasuste tundmist, õpitust arusaamist, oskust
loogiliselt mõelda, analüüsida ja üldistada, rakendada oma teadmisi probleemide
lahendamisel.

Eksamitöö küsimustest ja ülesannetest:
~50% kontrollivad teadmiste ning mõistmise tasandil omandatut (~20% äratundmis- ning
~30 % reprodutseerimistasandil);
~50% teadmiste rakendamise, analüüsi, sünteesi ning otsuste tegemise tasandil omandatut.

EKSAMI VORM JA SISU

Eksam on üheosaline ja põhineb õppeainete kohustuslikel ja valikkursustel. Eksam võib olla kirjalik, suuline ja/või praktiline.
Loodus- ja reaalainete õppesuuna õpilased valivad eksamiaineks füüsika, bioloogia, keemia või geograafia.
Sotsiaal- ja humanitaarainete õppesuuna õpilased valivad eksamiaineks ajaloo, ühiskonnaõpetuse või filosoofia.
Iga eksam annab maksimaalselt 100 punkti.

EKSAMI ETTEVALMISTAMINE
Eksami materjalid koostab ja eksami viib läbi direktori käskkirjaga
moodustatud kolmeliikmeline eksamikomisjon, kuhu kuuluvad eksamiainete õpetajad.
Eksamitöö koos hindamisjuhendiga esitatakse direktorile kinnitamiseks vähemalt 2 nädalat
enne eksamiperioodi algust.
Abiturientidele teatatakse hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobri lõpuks:
teemavaldkonnad, millele antud õppeaasta eksamitöös pööratakse suuremat tähelepanu;
gümnaasiumilõpetaja teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, millega vastavuses koostatakse eksamitöö;
soovituslikud materjalid eksamiks ettevalmistumisel.

EKSAMI KORRALDUS, ÜLESEHITUS JA KESTUS.
Eksamid korraldatakse kooli direktori kinnitatud eksamiplaani järgi.
Eksamiplaan tehakse õpilastele ja õpetajatele teatavaks vähemalt kaks nädalat enne eksamiperioodi algust.
Eksami viib läbi ja eksamitöid hindab direktori käskkirjaga moodustatud eksamikomisjon. Eksamitulemused protokollitakse.
Eksamitulemused tehakse eksaminandidele teatavaks hiljemalt eksamile järgneval tööpäeval e-kooli päeviku kaudu.
Eksaminandil on õigus koolis tutvuda oma hinnatud kirjaliku eksamitööga.
Eksami kirjalikke töid säilitatakse koolis kolm aastat.
Kirjaliku eksami sooritamiseks on õpilasel aega kuni 3 astronoomilist tundi (180 minutit), suulise või praktilise eksami korral lähtutakse koostatud ajagraafikust.
Eksam algab kell 10.00.
Eksamit ei korraldata pühapäeval.
Eksamile eelneval kahel päeval ei toimu õppetunde.
Kirjaliku eksami korral istuvad õpilased ühekaupa eksamikomisjoni määratud järjekorras.
Suulise ja praktilise eksami korral antakse õpilasele ettevalmistusaega mitte vähem kui 20 minutit.
Eksamiruumi seintel ega laudadel ei tohi olla ainealast infot sisaldavaid materjale (välja arvatud vajalike vahendite loetelus nimetatud abimaterjalid).
Eksaminand ei tohi eksami ajal ruumist lahkuda, välja arvatud eksamikorraldusega ettenähtud juhtudel või vältimatu vajaduse korral. Viimati nimetatud juhul lubatakse eksaminande ruumist lahkuda ühekaupa, eksamitöö antakse sel juhul komisjonile.
Eksamil vajalikud vahendid:
sinine või must pastapliiats/sulepea ning harilik pliiats ja joonestusvahendid jooniste
tegemiseks;
mustandipaber (tagab kool);
loodusainete eksamil kalkulaator, keemiliste elementide perioodilisustabel, metallide aktiivsuse rida, anorgaaniliste soolade ja aluste lahustuvustabel, eksamikomisjoni poolt antud valemileht;
sotsiaalainete eksamil põhiseadus.
Eksamitöö kirjutamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid:
vastused tuleb kirjutada musta või sinise tindi või pastaga, hariliku pliiatsiga kirjutatud vastuseid ei hinnata;
vastused tuleb kirjutada loetava käekirjaga;
arvutusülesanded tuleb esitada koos lahenduskäiguga;
parandused eksamitöös tuleb teha selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu, ülekirjutatud vastuseid ei hinnata;
keelatud on korrektori kasutamine;
keelatud on mobiiltelefoni ja /või muude elektrooniliste seadmete (va eksami
sooritamisel vajalikud vahendid) kasutamine;
- õpilane, kes kasutab eksamil ebaausaid võtteid või lubamatuid abivahendeid, kõrvaldatakse eksamilt ning tema tulemuseks loetakse 0 punkti.

EKSAMI HINDAMINE
Eksamitöid hindab eksamikomisjon.
Hindamisel ei kontrollita mustandilehele kirjutatut.
Maksimaalse punktide arvu saab kõikidele küsimustele / ülesannetele õigete vastuste andmise
korral. Iga küsimuse / ülesande juurde on märgitud selle eest saadav maksimumpunktide arv.
Eksamihinde väljapanekul küsimuste / ülesannete eest saadud punktid summeeritakse ning
tulemus teisendatakse viie palli süsteemi lähtudes järgnevast hindeskaalast:
100 – 90 punkti – hinne „5” (väga hea)
89 – 75 punkti – hinne „4” (hea)
74 – 50 punkti – hinne „3” (rahuldav)
49 – 20 punkti – hinne „2” (puudulik)
0 – 19 punkti – hinne „1” (nõrk)
Eksamihinne kantakse gümnaasiumi lõputunnistusele.

EKSAMITULEMUSTE VAIDLUSTAMINE
Kui õpilane ei ole eksami tulemusega nõus, on tal õigus esitada direktorile kolme tööpäeva jooksul pärast eksamitulemuste teadasaamist kirjalik vaie. Eksamitöö hindamise vastavust hindamisjuhendile kontrollib direktori käskkirjaga moodustatud komisjon.
Komisjonil on õigus jätta eksamitöö tulemus muutmata, seda tõsta või langetada.
Komisjoni otsus tehakse õpilasele teatavaks hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast vaide esitamist.

LISA- JA KORDUSEKSAMI KORRALDAMINE
Õpilane, kellel ei ole mõjuvatel põhjustel (haigestumine, osavõtt konkursist või võistlusest) võimalik sooritada eksamit eksamiplaanis ettenähtud ajal, võib esitada direktorile taotluse lisaeksami sooritamiseks.
Õpilane, kelle eksamihinne on „2” (puudulik) või „1” (nõrk), sooritab korduseksami enne jooksva õppeaasta 25. augustit.
Lisa- ja korduseksami ülesehitus ning kestus on samad kui põhieksamil.
Lisa- ja korduseksamite ajad kehtestatakse direktori käskkirjaga.

Eksami töörühm
Loodus- ja reaalainete õppesuund:

Kertu Priilinn
Eve Sarap
Mall Koppel
Kaja Riiberg
Vello Sats

Sotsiaal- ja humanitaarainete õppesuund

Hando Vallikivi
Merja Rumm