#file1#

KUUSALU KESKKOOLI ÜLDINE TULEOHUTUSJUHEND

I ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev juhend sätestab Kuusalu Keskkooli (edaspidi kool) töötajatele, ruumidele, hoonele ja territooriumile esitatavaid tuleohutuse tagamise nõuded.
1.2. Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
Evakuatsioon – inimeste sunnitud väljumine kooli ruumidest ohutusse kohta tulekahju või mõne muu õnnetuse või ohu puhul;
Evakuatsioonitee – koolimaja põranda mistahes punktist algav ja välisõhus maapinnal ohutus kohas lõppev, vabalt ja ohutult läbitav koolisisene liikumistee;
Evakuatsioonipääs – evakuatsioonialast (kooli ruumidest) otse välja viiv uks, mille kaudu on tulekahju puhul võimalik ohutult evakueerida maapinnale;
Hädaväljapääs – võimalus pääseda kooli ruumidest tulekahju või mõne muu õnnetuse korral nõuetele mittevastava lisaväljapääsu kaudu maapinnale, sh. ka väljastpoolt antava abi kasutades;
Varuväljapääs – üldiselt evakuatsioonipääsu nõuetele vastav teine lahkumisvõimalus ohustatud kooli ruumist, mis siiski kogu ulatuses ei vasta evakuatsiooniteele esitatavatele nõuetele;
Massiüritus – kooli ruumides inimest massiline kogunemisega seotud üritus;
Tulekahju - kontrollimatu põlemisprotsess, mida iseloomustab kuumuse ja/või suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline ja muu kahju.
1.3. kooli üldise tuleohutusjuhendi kinnitab kooli direktor

II OBJEKTI ÜLDISELOOMUSTUS

2.1. Koolihoone on kahekorruseline
2.2. Söökla all on kelder ja garderoob
2.3. Õpilaskodu osas on keldrikorrusel lasketiir
2.4. Kogu hoone on ehitatud silikaattellistest
2.5. Kokku on hoones 13 evakuatsiooni väljapääsu
2.6. Kõik hoone osad on varustatud pulberkustutitega
2.7. Avarii puhuks on majas 3 veevõtu kohta
2.8. 204/2005 õppeaastal on kooli 646 õpilast ja 52 õpetajat
2.9. Õhtuti toimuvad majas treeningud, töötavad koristajad.

III NÕUDED KOOLI TÖÖTAJATELE

3.1.Kooli direktor
3.1.1 viib töötaja töölevõtmisel läbi sissejuhatava tuleohutusalase juhendamise, mille käigus peab töövõtja tutvustama:
- kooli üldise tuleohutusjuhendiga
- võimalike tulekahjupõhjustega ning nende vältimise meetmetega
- tegutsemise korraga tulekahju või muu õnnetuse korral (päästemeeskonna väljakutsumine, inimeste evakueerimine, esmaste tulekustutusvahendite kasutamine jms.);

3.1.2. viib sissejuhatava juhendmaise järel läbi töövõtja esmase juhendamise töökohal, mille käigus peab töövõtja tutvuma:
- kooli töö iseärasusi
- tuleohutusnõudeid
- olemasolevaid side-, tuletõrje- ja päästevahendeid ning nende kasutamisvõtteid
- inimeste tulekahjust teavitamise süsteemi ja viisi
- tulekahju või õnnetuse korral tegutsemise korda

3.1.3. viib läbi töötajate täiendava juhendamise:
- iga õppeaasta algul
- tuleohutusnõuete või –juhendite muutmise või süstemaatilise eiramise korral
- tulekahju või õnnetuse järgselt
- töötaja töös pikaajalise vaheaja korral

3.1.4. koostab evakueerimise skemaatilise plaani
3.1.5. koostab laste evakueerimise plaani koos personali kohustuste ja tegutsemiskirjeldusega
3.1.6. tagab kooli nõutava arvu tuletõrje- ja päästevahendite paigaldamise ja hooldamise vastavalt nendele esitatud nõuetele ning nende vahendite töökorras oleku ja sihtotstarbelise kasutamise
3.1.7. peab arvestust kooli töötajate tuleohutusalase koolituse kohta töötaja individuaalsel koolituse registreerimise kaardil

3.2. kooli õpetajad, kasvatajad, ringijuhid, tervishoiutöötaja ja kooli majandamist tagavad töötajad:
3.2.2. läbivad sissejuhatava, esmase ja täiendava tuleohutusalase juhendamise vastavalt käesolevas juhendis ettenähtud nõuetele kinnitades seda oma allkirjaga koolituse
registreerimise kaardil
3.2.3. on teadlikud kooli kasutuses olevatest tuletõrje- ja päästevahenditest (esmane tulekustutusvahend, tuleohutusmärk, tuletõrjeveevarustuse ning tulekahjusignalisatsiooni –turvavalgustuse süsteem), nende otstarbest, hooldamisest, kasutamise korrast ja asukohast
3.2.4. tunnevad kooli evakueerimise skemaatilist plaani koos omapoolsete kohustuste ja tegutsemiskirjeldustega
3.2.5. tulekahju avastanud isik on kohustatud:
- teatama viivitamatult häirekeskusele, kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb ning nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning vastama valvetöötaja esitatud küsimustele
- hoiatama ohtu sattunud inimesi, võimaluse korral kasutama kooliraadiot
- sulgema uksed ja aknad ning välja lülitama ventilatsiooni tõkestamaks tule levikut
- võimaluse piires asuma tuld kustutama
- informeerima kohalesaabunud päästemeeskonda võimalikest ohtudest ja hätta sattunud inimestest ning tegema nendega koostööd
- klassid koos õpetajaga kogunevad vanasse parklasse
- õpetaja kontrollib klassipäeviku järgi puudujad

IV NÕUDED KOOLI RUUMIDELE

4.1. koolis peab olema nähtavale kohale üles pandud:
4.1.1. teatis häirekeskuse telefoninumbriga ning hädaabitelefoni asukohta tähistav tuleohutusmärk
4.1.2. koolis tuleb mistahes evakuatsiooni-, häda- või varuväljapääs ning evakuatsioonitee tähistava vastava tuleohutusmärgiga

4.2. koolis on keelatud:
4.2.2. muuta ruumide kasutamisotstarvet, seda rekonstrueerida, ümber planeerida, kapitaalselt remontida ja tehniliselt ümber seadistada ilma kehtestatud korras heakskiidetud projektita
4.2.3. tõkestada evakuatsiooniteed või –pääsu seadme, pakendi, taara, eseme, mööbli ega muu sisustusega
4.2.4. sulgeda jäigalt evakuatsioonipääsu
4.2.5. suitsetada, kasutada omapead tikke või välgumihklit

4.3. keevitus- ja muude tuleohtlike tööde tegemine koolis on lubatud ainult kooli direktori loal, töid võivad teostada kvalifitseeritud spetsialistid kõigi ohutustehniliste abinõude range täitmise ning töö teostamise koha tulekustutusvahenditega varustamise korral

4.4. koolis tohib kasutada standardseid elektriseadmeid, mille paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel tuleb juhinduda tootja kasutamisjuhendist ning nende paigaldamist ja hooldamist käsitletavatest õigusaktidest

4.5. töö lõpetamisel tuleb elektriseade vooluvõrgust lahutada, välja arvatud tehnoloogilise juhendi kehtestatud korra järgi ööpäevaringselt töötavad elektriseadmed

4.6. elektriseadme kasutamisel ei tohi
4.6.2. paigaldada ajutist elektrijuhet
4.6.3. kasutada vigastatud või riknenud isolatsiooni või muu tulekahju või plahvatust põhjustada võiva defektiga elektriseadet, - kaablit või –juhet
4.6.4. hoida elektrijaotuskilbis või sellel mistahes põlevmaterjali või –esemeid
4.6.5. kasutada mittestandardset elektrisoojendusriista või –valgustit
4.6.6. jätta järelvalvete pidevaks tööks mitteettenähtud elektriseadet

V NÕUDED KOOLI HOONELE

5.1.Kelder tuleb hoida korras ja puhas, uksed lukustatud ning aknad klaasitud ja suletud.

VI NÕUDED KOOLI TERRITOORIUMILE

6.1. juurdepääs koolile ning tuletõrje veevõtukohale peab olema vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras

6.2. kooli maa-ala peab olema puhas põlevaine ja –materjali jäätmetest

6.3. olmejäätmed tuleb koguda ja hoida selleks määratud suletud kaanega konteineris

6.4. kooli territooriumil on keelatud:
6.4.1. suitsetamine
6.4.2. mootorsõidukite liiklemise ja parkimise lubamise otsustab kooli direktor

6.5. Kinnise tuletõrjeveehoidla kasutamisel tuleb
6.5.1. jälgida vee tasapinda veehoidlas ning lekke korral võtta meetmed selle kõrvaldamiseks ja veehoidla veega täitmiseks
6.5.2. taastada pärast tulekahju kustutamist või tulekustutusõppust projektiga ettenähtud veevaru veehoidlas
6.5.3. keelata tuletõrjeveehoidlas oleva vee kasutamine muuks otstarbeks, v.a. tulekahju kustutamine või tulekustutusõppuse läbiviimine
6.5.4. tagada veehoidla aastaringse kasutamise võimalus

VII ÜLDISE TULEOHUTUSJUHENDI MUUTMINE

7.1. Kooli üldine tuleohutusjuhend kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele ning kooskõlastada päästeteenistusega
7.1.1. protsessi reglemendi ja töötingimuste muutmisel
7.1.2. tulekahju või õnnetuse toimumisel koolis
7.1.3. juhendi koostamisel aluseks olnud õigusakti muutmisel