KUUSALU KESKKOOLI TÖÖTAJATE TUNNUSTAMINE

Tunnustamise eesmärk on motiveerida Kuusalu Keskkooli töötajaid, kes oma töö ja ühiskondliku ning innovaatilise tegevusega on andnud märkimisväärse panuse kooli ja õpilaste arengusse, kes innustavad teisi ning on kooli väärikad esindajad.

Töötajatele võib direktori käskkirjaga maksta palgavahenditest ühekordseid lisatasusid, preemiaid ja toetusi: (alus Kuusalu keskkooli töötasujuhend).
Nõutavast tulemuslikuma töö eest võidakse maksta tulemus- ja tunnustuslisatasu töötajale, kelle tegevus avaldab enam mõju kooli heale mainele:

• õpilaste edukas osavõtt maakondlikest ja vabariiklikest olümpiaadidest, võistlustest, konkurssidest ja üritustest;
• riigieksamite, põhikooli eksamite ja tasemetööde kõrged tulemused;
• tulemuslik klassijuhatajatöö ja õpilasürituste edukas korraldamine;
• tulemuslik digivahendite kasutamine õppetöös;
• uuenduslike õppemeetodite rakendamine ja levitamine;
• algatusvõime ja eestvedamine kõikidel tasanditel;
• õpetajate koolitamine, metoodiline juhendamine;
• töö sõpruskoolidega, töö projektidega;
• ainesektsiooni juhatamine;
• loovtööde ja uurimistööde juhendamine ja retsenseerimine;
• ürituste organiseerimise eest õpilaskodu õpilastele;
• korrapidamine;
• osavõtt erinevate komisjonide tööst;
• töö hoolekogus.

Kooli eelarves töötasudeks ettenähtud summa piires võib direktor määrata ühekordseid toetusi ja preemiaid:

• jõulutoetus;
• preemia töötajale juubeli puhul alates 50. eluaastast;
• toetus töötajale perekondlikel eriolukordadel;
• preemia Aasta õpetajale

Teised tunnustamise võimalused:

• direktori käskkiri hea saavutuse eest;
• I klasside juhatajatele õppeaasta alguses raamat;
• IV, IX ja XII klasside juhatajatele õppeaasta lõpus raamat ja kooli tänukiri;
• kõrgkoolis õppimise ajal õppetoetus;
• tööjuubeli (alates 10-st tööaastast) puhul kooli tänukiri;
• kooli teenete märk vastavalt Teenetemärgi statuudile.

Lisapuhkepäevade saamise võimalused:

• põhikooli eesti keele, inglise keele ja matemaatika eksamitööde parandamise eest – kuni 3 lisapäeva;
• nädalavahetusel toimunud olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel ja muudel üritustel õpilastega kooli esindamise eest – 1 lisapäev korra eest;
• doonoripäeval vere loovutamise eest – 1 lisapäev;
• õpilastega klassiekskursiooni viibimise ja õpilaste saatmise eest konkurssidel, võistlustel ning laulu- ja tantsupeol - iga puhkepäeva eest 1 lisapäev, iga oldud öö eest 1 lisapäev.

Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha kõik koolitöötajad.
Töötaja tunnustamise otsustab kooli direktor.