I ÜLDSÄTTED

1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.
2. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja –meetodeid.
3. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta vältel.
4. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

1. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.00 vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaanile.
2. Õppetund vaheldub vahetunniga, mis on vähemalt 10-minutiline.
3. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
I söögivahetund
4. 10.55 – 11.40
II söögivahetund
5. 12.00 – 12.45
III söögivahetund
6. 13.05 – 13.50
7. 14.00 – 14.45
8. 14.55 – 15.40

Tundide ajad esmaspäeviti
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
Õpetajate infovahetund
3. 9.55 – 10.40
I söögivahetund
4. 11.00 – 11.45
II söögivahetund
5. 12.05 – 12.50
III söögivahetund
6. 13.10 – 13.55
7. 14.05 – 14.50
8. 14.55 – 15.40

4. Ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde.
5. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
6. Väljaspool õppetunde:
6.1. töötavad ringid;
6.2. toimuvad konsultatsioonid;
6.3. töötavad pikapäevarühmad;
6.4. toimuvad õppenõukogu koosolekud;
6.5. toimuvad erinevate töörühmade nõupidamised;
6.6. toimuvad koolipeod;
6.7. toimuvad klassiõhtud.
7. Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 22.30.

III ÕHUTEMPERATUURI MÕJU ÕPPETEGEVUSE KORRALDUSELE

1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.
2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia- ja Hüdroloogiainstituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
Õppetunnid võib ära jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
2.1. miinus 20 °C ja madalam 1.–6. klassis;
2.2. miinus 25 °C ja madalam 7.–9. klassis.
3. Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
4. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
4.1. 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C;
4.2. 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C;
4.3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

IV ÕPPETÖÖ

1. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtudes kooli õppekavas sätestatud õpilase nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest.
2. Paaristunde üldjuhul ei planeerita, välja arvatud tööõpetuse või kehalise kasvatuse tunnid ning juhul, kui on vaja läbi viia suuremahulisi töid (nt. proovieksamid, laboratoorseid töid).
3. Igal klassil on tunniplaanis klassijuhataja tund üks kord nädalas.
4. Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö või arvestuse.
5. Kontrolltöö või arvestuse toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö või arvestuse toimumist.
6. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd või arvestust.
7. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
8. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

V PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ
Pikapäevarühmade töö toimub vastavalt pikapäevarühmade päevakavale.

VI RINGIDE TÖÖ
Ringide töö toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile.

VII ÕPIABIRÜHMADE TÖÖ
Õpiabirühmade töö toimub vastavalt õpiabirühmade tunniplaanile.

VIII KODUÕPPEL OLEVA ÕPILASE TÖÖ
Koduõppel oleva õpilase töö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.