Õpetaja ametijuhend

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Õpetaja juhindub oma tegevuses:

  • Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest;
  • HM normatiivdokumentidest;
  • kooli õppekavast;
  • direktori ja õppealajuhataja või neid asendavate isikute korraldustest;
  • käesolevast juhendist ja selle lisast.

2. PÕHIÜLESANDED

2.1 Oma töös lähtub õpetaja kooli põhieesmärkidest.
2.2 Õpetaja suunab õpilast omandama õppekava nõuetele vastavat haridust.
2.3 Õpetaja kujundab õpilase positiivset eluhoiakut ja maailmavaadet.
2.4 Õpetaja kujundab õpilase õpimotivatsiooni.
2.5 Õpetaja valmistab ette õpilasi oma aine olümpiaadiks, konkursiks, võistluseks.

3. KOHUSTUSED

3.1 Õpetaja koostab õppekava täitmiseks töökava.
3.2 Õpetaja täidab nõutava dokumentatsiooni ja esitab kõik andmed õigeaegselt.
3.3 Õpetaja täidab vastastikusel kokkuleppel kooli juhtkonnaga täiendavaid ülesandeid:
- klassijuhatamine;
- õpilasürituste organiseerimine ja neis osalemine;
- õpilaste saatmine õppekäikudel, ekskursioonidel, matkadel;
- korrapidamine;
- muud kokkulepitud ülesanded;
3.4 Õpetaja võtab osa vähemalt ühe ainesektsiooni tööst.
3.5 Õpetaja täidab tule- ja tööohutuse eeskirju ja tagab tunnis tervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamise.
3.6 Õpetaja jälgib kodukorra nõuete täitmist õpilaste poolt ja reageerib nõuete rikkumistele koheselt.
3.7 Õpetaja reageerib kooli tööd häirivatele puudustele, võimalusel kõrvaldab need või informeerib vastutavat kooli juhtkonna liiget.
3.8 Õpetaja peab sidet klassijuhatajaga, informeerib teda õpilastest, kellel on õpiraskused.
3.9 Õpetaja osaleb kooli juhtimissüsteemis, eelkõige läbi õppenõukogu ja ainesektsiooni töö.
3.10 Õpetaja on alati koolile lojaalne.
3.11 Õpetaja kujundab oma käitumise ja tegevusega kooli positiivset mainet.

4. ÕIGUSED

Õpetajal on õigus:
4.1 teha direktsioonile soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
4.2 osaleda kooli juhtimises õppenõukogu ja ainesektsioonide töö kaudu;
4.3 pöörduda nõu ja abi saamiseks kooli juhtkonna poole.
4.4 valida õppevormid ja –meetodid õppe-eesmärkide täitmiseks;
4.5 saada vajadusel täienduskoolitust;
4.6 saada direktorilt või õppealajuhatajalt hinnang oma tööle.

5. VASTUTUS

Õpetaja vastutab:
5.1 käesoleva juhendiga temale pandud töökohustuste täitmise eest;
5.2 õppekava nõuete täitmise eest;
5.3 õppedokumentatsiooni täitmise eest;
5.4 õpilastele pandud hinnete objektiivsuse eest;
5.5 õpilaste tervisekaitse ja ohutuse eest ainetundides ja kooli üritustel.


LISA

1. Õpetaja ei luba õpilast kergekäeliselt tunnist ära.
2. Õpetaja alustab ja lõpetab tunni õigeaegselt.
3. Õpetaja ei lähe tundi kohvitassiga.
4. Õpetaja tagastab õpilaste poolt tehtud tööd õigeaegselt. (Tunnikontrollid järgmiseks tunniks, kontrolltööd ja kirjandid kahe nädala jooksul.)
5. Õpetaja on oma nõudmistes järjekindel.
6. Õpetaja viibib kogu tunni õpilaste juures.
7. Õpetaja hoolitseb selle eest, et klassiruum oleks tunni lõppedes korras.
8. Õpetaja on oma käitumisega õpilastele eeskujuks.
9. Õpetaja on oma väljendites korrektne, valib nende kasutamise aega ja kohta.
10. Õpetaja on koostöövalmis.
11. Õpetaja ei kasuta tunnis ega koosolekutel mobiiltelefoni.
12. Õpetaja nõuab õpilastelt vahetusjalatsite kandmist.
13. Õpetaja edastab teated õpilastele ja lastevanematele õigeaegselt.
14. Õpetaja peab kinni kontrolltööde graafikust. (Reeglina mitte üle ühe kontrolltöö päevas.)
15. Õpetaja vabandab õpilase ja kolleegi ees, kui on eksinud.
16. Õpetaja nõuab õpilastelt õppevahendite hoidmist (ümbrispaberid).