ftype_doc Koolikohustuse täitmise arvestuse kord

KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE ARVESTUSE KORD

• Aineõpetaja viib puudumispäeviku 1. tundi ja annab täitmiseks puudujate märkijale. Päevik on koolipäeva jooksul puudujate märkija käes.

• Puudujate märkija viib tunni alguses täidetud puudumispäeviku aineõpetajale.

• Koolipäeva lõpus annab puudujate märkija puudumispäeviku viimase tunni õpetajale, kes viib selle koos klassipäevikuga õpetajate tuppa.

• Iga aineõpetaja kirjutab puudumispäevikusse oma tunni kohta allkirja, millega kinnitab andmete õigsust. Rühmatunni õpetaja kirjutab allkirja päeva lõpus ja kontrollib puudujad.

• Koolipäeva lõpus kontrollib klassijuhataja puudumispäeviku sissekandeid ja teeb vajadusel täiendusi.

• Klassijuhatajal on kohustus juhtida aineõpetajate tähelepanu vajakajäämistele puudumispäeviku täitmisel.

• Klassijuhataja selgitab välja puudumiste põhjused ja kannab need puudumispäevikusse.

• Klassijuhataja teeb päevikus nädala kokkuvõtte puudumistest.

• Iga kuu lõpus teeb klassijuhataja kokkuvõtte puudumistest ja esitab põhjuseta puudujate nimed ja tundide arvu õppealajuhatajale.

• Klassijuhataja kannab veerandi lõpus õpilase tunnistusele puudutud tundide arvu.

• Klassijuhataja rakendab põhjuseta puudujate suhtes meetmeid, mis on sätestatud kooli kodukorras.