KUUSALU KESKKOOLI ÕPILASKODU KODUKORD.

Õpilaskodu sihtgrupiks on normintellektiga, tavakäitumisnorme järgivad õpilased.

Õpilase elukorraldus õpilaskodus määratakse kooli hoolekogu heakskiidetud ja direktori kinnitatud õpilaskodu kodukorra ja päevakavaga.

Õpilaskodu kodukorra üldnõuded:

 • Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus valla sotsiaaltöötaja või lapsevanema avalduse alusel, mille kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.
 • Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Kuusalu KK sisekorraeeskirjad.
 • Õpilasel on kohustus hoida korras oma tuba ja käituda heaperemehelikult üldkasutatavates ruumides.
 • Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms. paigaldamine on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
 • Õpilaskodu vara tahtliku rikkumise hüvitavad õpilase vanemad.
 • Õpilase isiklik pesu pestakse vajadusel õpilaskodus.
 • Õppimise ajal kella 17.00-19.00 on ruumides vaikus ja tegeldakse õppimisega.Kui õppimisaeg kattub muusikakooli või teiste huvialaringide ajaga, õpitakse teisel ajal.
 • Peale kella 21.00 tegeleb õpilastega öökasvataja
 • Õpilased lähevad tubadesse kell 22.00
 • Öörahu algab õpilaskodus kell 23.00
 • Nädala sees saab õpilaskodust lahkumine toimuda ainult kooskõlastatult vanemaga.
 • Probleemide korral pöördub õpilane kõige enne õpilaskodu kasvataja poole.
 • Koolist puudumise korral teavitab õpilane sellest kasvatajat.
 • Õpilaskodu õpilane läheb igal nädalavahetusel ja koolivaheajal oma koju
 • Õpilane viibib õpilaskodus alates pühapäeva õhtust kell 20.00 ja lahkub reedel k.14.00
 • Tahtliku allumatuse korral õpilaskodu kodukorrale järgneb karistus: noomitus, direktori käskkiri, või õpilaskodust väljaheitmine.

 Õpilaskodus on rangelt keelatud:

 • Lõhkuda õpilaskodu vara.
 • Varastada.
 • Omada ja tarbida alkoholi ja narkootikume.
 • Suitsetada ja omada tuletegemise vahendeid.
 • Kiimelda ja olla seksuaalvahekorras.
 • Tubade, voodikohtade ja inventari vahetamine ilma kasvataja nõusolekuta.
 • Kasutada kütteseadmeid.
 • Prügi akendest välja loopida.
 • Viibida ebakaines olekus, vilistada, uksi prõmmida ja valjuhäälselt karjuda
 • Mängida hasartmänge, ropendada.
 • Segada teiste öörahu.