2021-2022. õppeaasta üldtööplaan dokumendina: Üldtööplaan

SISSEJUHATUS

Kuusalu Keskkooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid, vastutajad ja tähtajad.

ÜLDEESMÄRGID

Õppetöö

- Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite keskmine tulemus on võrdne vähemalt vabariigi keskmisega;
- Õppetöö korraldamine kooli ümberehituse ajal;
- Sisulise töö ümberkorraldamine uue algklassiosa valmimisega;
- Õpilaste ja õpetajate digipädevuse arendamine, töö jätkamine Office365 keskkonnas;
- Eesmärgistamise oskuse õpetamine ja arendamine.

Töö hariduslike erivajadustega õpilastega

- Töö andekate õpilastega (aineringid, tasemerühmad, individuaalne õpe);
- Tugiteenuseid saavate õpilaste edasijõudmine on vähemalt rahuldav.

Kasvatustöö – märkamine, hoolimine, tänulikkus

- Vaimse tervise hoidmine;
- Tegutsemine kooli põhiväärtuste vaimus;
- Viisaka, teist inimest austava käitumise kasvatamine.

Kooli maine kujundamine
- Kooli maine kujundamise jätkamine läbimõeldud kommunikatsiooni kaudu (koduleht, sotsiaalmeedia).