Kuusalu keskkooli sisehindamise läbiviimise kord

1. Üldsätted
1.1 Käesolev dokument reguleerib õppe- ja kasvatustegevuse sisehindamise läbiviimise korda Kuusalu keskkoolis (edaspidi koolis) ning sätestab kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid.
1.2 Kooli sisehindamise eesmärgid on:
1.2.1 hariduse kvaliteedi ja kooli arengu tagamine;
1.2.2 kooli tegevusest tagasiside saamine, tegevuse analüüsimine ja järelduste tegemine;
1.2.3 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkusele hinnangu andmine, järelduste tegemine ja parendusvõimaluste leidmine.
1.3 Kooli sisehindamist teostab juhtkond, kaasates vajadusel koolitöötajaid.
1.4 Kooli sisehindamine koosneb enesehindamisest ja sisekontrollist.

2. Sisehindamise läbiviimiseks kasutatakse järgmisi metoodikaid:
2.1 EHIS-e ja koolisisese statistika, projektides, aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel osalemise tulemuste, õppeasutuse tegevusnäitajate ning muu kogutud informatsiooni analüüs;
2.2 dokumentatsiooni analüüs (arengukava, õppekava, e-päevikud, üldtööplaan, tegevusplaan)
2.3 vestlused kooli huvigruppide esindajatega;
2.4 õppe- ja kasvatustegevuste ning õpilaste tööde vaatlus ja analüüs (eksamite ja tasemetööde tulemused, õpetajate ja klassijuhatajate aruanded, tundide ja tunniväliste ürituste külastamine);
2.5 küsitluste ja arenguvestluste korraldamine ning tulemuste tagasisidestamine ja analüüs;
2.6 õpi- ja kasvukeskkonna, õppevahendite ning inventari ülevaatus ja analüüs.

3. Kooli sisehindamisel lähtutakse järgmistest kategooriatest:
3.1 Õppimine, õpetamine
- õppetundide külastamine
- õpilase toetamine
- kooli üldeesmärkide täitmine
- hindamine
- eksamite tulemused
- aineolümpiaadid, võistlused
- tugikeskuse töö
- IT võimaluste kasutamine
- kooliraamatukogu töö
3.2 Koolikohustuse täitmine
- õpilaste nimekirjad
- õpilaste liikumine
- õppetundidesse hilinemine, neist puudumine
- puudumiste kokkuvõtted
- reageerimine põhjuseta puudumistele
- koolist väljalangemise statistika
3.3 Dokumentatsioon
- õpilasraamat
- EHIS
- eKool
- õpetajate toimikud
- üldtööplaan
3.4 Õppekava täitmine
- ainekavad
- õpetajate töökavad
- õpetajate möödetavad eesmärgid
3.5 Väärtuskasvatus
- õpilaste küsitlused
- õpilasesinduse tagasiside
- lastevanemate küsitlused
- ainenädalad, konkursid
3.6 Informatsiooni liikumine
- tegevuse kajastamine kooli koduleheküljel
- eKool
- facebook
- töö lastevanemate ja üldsusega
- hoolekogu töö
- õpetajate list
- stendid
3.7 Ainealane ja metoodiline töö
- õpetajate täiendõpe
- kursustelt saadud materjali edastamine kolleegidele
- klassijuhatajate töö
- õpetajate omavahelised tunnikülastused
- ainesektsioonide töö

4. Sisehindamise tulemused on aluseks kooli tegevuse parendamisele ning neid kasutatakse järjepidevalt arengukava tegevuskava korrigeerimisel.