Lugupeetud koolipere

Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning selles tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Tegemist on ennetava meetmega, sest hetkel ei ole meil koolis teadaolevalt ühtegi kinnitatud viirusekandjat.

Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata. 

Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Distantsõppe juhend


Üldised käitumisnormid
• Saabudes välisriigist tuleb toimida vastavalt Välisministeeriumi kodulehel jagatavale infole: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
• Soovitame vältida suuri kogunemisi ja üritusi.

Õpilased
• Kui saate teate koolipäeva jooksul, et klass läheb distantsõppele, siis palun võtke koolist lahkudes kõik õppetarbed koju kaasa;
• Soovitus on hoida õppetarbeid igapäevaselt kodus, et need oleksid vajadusel olemas;
• Õpetajad märgivad päeva õppeülesanded eKooli hiljemalt samal päeval kell 8.00;
• Järgime tunniplaani ning videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel, videotunni toimumise aja annab õpetaja teada hiljemalt eelmisel õhtul kell 18.00;
• Videotunnist puudunud õpilased märgib õpetaja eKoolis puudujaks;
• Palume tähtaegadest kinni pidada ja kui tekib probleeme, siis võtke õpetajaga ühendust;
• Ainealaste probleemide korral tuleb pöörduda aineõpetaja poole;
• Kui õpilasel puudub arvuti, kaamera või on tuge vaja muu tehnilise vahendi osas, siis tuleb pöörduda klassijuhataja poole;
• Õpilase esmane kontaktisik koolis on klassijuhataja;
• Kui õpilased on saadetud distantsõppele, siis ei ole lubatud käia ka huviringides;
• Soovitame järgida kindlat päevakava - ärge unustage liikumispause.

Vanemad
• Kui klass peab minema distantsõppele, siis annab sellekohase info klassijuhataja;
• Kui klass on saadetud distantsõppele ajal, mil õpilastel ei olnud võimalik koolist asju kaasa võtta, siis asjade kontaktivaba üleandmine toimub hiljemalt ülejärgmisel koolipäeval (I – IV klass);
• Peamine infosüsteem ning suhtluskanal on eKool, alates VII klassist ka MS Teams;
• Kui klass on saadetud kaheks nädalaks või kauemaks distantsõppele, siis organiseerime ka toidupakid, mille kontaktivaba kättetoimetamine toimub hiljemalt ülejärgmisel koolipäeval;
• Kui laps jääb distantsõppe ajal haigeks, siis tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat, kes seejärel märgib õpilase eKoolis haigeks;
• Kui laps on saadetud distantsõppele, siis ei ole lubatud käia ka huviringides;
• Toetage oma lapsi päevakava koostamisel;
• Soovitame päevakavasse sisse viia ka liikumispausid.

Õpilaste toetamine
• Kooli psühholoogid ja eripedagoogid toetavad õpilasi läbi e-keskkondade ning nende juurde on võimalik aeg broneerida läbi broneerimissüsteemi: https://tinyurl.com/broneeritugi

Muu info
• kui klass läheb ootamatult distantsõppele ning osadel õppijatel on õppetööks vajalikud vahendid koolis, siis pakime kokkulepitud ajaks igale õpilasele tema asjad kilekotti ning paneme kokkulepitud kohta õue (klassijuhataja annab täpsed juhised);

Õpetajale
Kui klass on distantsõppel, siis on meie eesmärk sellel perioodil toetada õpilasi nende õpingutes.
Kokkulepped:
• Peamine suhtluskanal õpetaja, õpilase ja lapsevanemaga on eKool;
• Järgime tunniplaani ning videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel, videotunni toimumise aja annab õpetaja teada hiljemalt eelmisel õhtul kella 18ks;
• Videotunnist puudunud õpilased märgib õpetaja eKoolis puudujaks;
• Ainemahust ja õppetöökorraldusest sõltuvalt võib õpetaja õpilastega kokku leppida õppetöö läbiviimise näiteks nädalapõhiselt;
• Õpetaja märgib eKooli tööülesanded hiljemalt kell 8.00 sama päeva hommikul;
• Õpetaja sisestab eKooli tunnikirjelduse alla ainetunni teema.
• Kodutöö lahtris on tööülesanne koos tähtajaga + viide õppematerjalidele.
• Materjalide jagamiseks ning kodutööde esitamiseks kasutame I-VI klassis eKooli, VII-XII klassis MS Teams keskkonda;
• Tähtaegade määramisel tuleb arvestada õpilaste võimalusi ja olla vajadusel paindlik;
• Kui õpetaja soovib läbi viia tunni videotunnina, siis tuleb järgida tunniplaanijärgset aega ning õpilastele hiljemalt eelmise õhtu kella 18ks tunnist teatada. I-IV klassis võib olla maksimaalselt 1 videotund päevas, V-IX klassis maksimaalselt 2 videotundi päevas ning X-XII klassis 3 videotundi päevas. Õpetajad suhtlevad omavahel, et kokkulepitud videotundide arvu mitte ületada. Videotunnid märgime eKoolis kontrolltööde plaani alla, teemaks veebitund;
• Distantsõppe perioodil võib töid hinnata kas numbriliselt (viiepallisüsteemis) või arvestatud/mittearvestatud. Kokkuvõttev hinne (trimestrihinne, aastahinne, kursusehinne, kooliastmehinne) peab reeglina olema numbriline;
• Õpetaja annab õpilastele vaid tunnitöid. Distantsõppe ajal kodutöid lisaks ei anta.

Viited: HTM ja Terviseamet