2019-2020. õppeaasta üldtööplaan dokumendina: DOC Üldtööplaan

SISSEJUHATUS

Kuusalu Keskkooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid, vastutajad ja tähtajad.

Meie eesmärgid 2020/ 2021 õppeaastal on:

     Õppetöö

  • Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite keskmine hinne on võrdne vähemalt vabariigi keskmise tulemusega;
  • Õppetöö korraldamine jaanuaris 2021 algava ehituse ajal;
  • Õpilaste ja õpetajate digipädevuse arendamine, ühtsele e-keskkonnale üleminek;
  • Eesmärgistamise oskuse õpetamine ja arendamine.

     Töö hariduslike erivajadustega õpilastega

  • Töö andekate õpilastega (aineringid, tasemerühmad, individuaalne õpe);
  • Tugiteenuseid saavate õpilaste edasijõudmine on vähemalt rahuldav.

Kasvatustöö – märkamine, hoolimine, tänulikkus

  • Vaimse tervise hoidmine;
  • Tegutsemine kooli põhiväärtuste vaimus;
  • Viisaka, teist inimest austava käitumise kasvatamine.